ดูบทความเราทำอะไร

เราทำอะไร

หมวดหมู่: เกี่ยวกับ
 

คามิลเลียนโซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงราย เป็นองค์กรคาทอลิกที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและศาสนา เราให้การสนับสนุนในหลากหลายวิธีตั้งแต่การจัดหาเสื้อผ้าและที่พักพิงแก่เด็กไปจนถึงการทำงานกับชุมชนโดยตรงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เราเคารพและรักษาวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชุมชนชายขอบที่เราทำงานด้วยและยอมรับความแตกต่าง วิสัยทัศน์ของเรามีไว้สำหรับชุมชนที่เราให้บริการเพื่อการเติบโตและพัฒนาในลักษณะเป็นแบบพอเพียงและสามารถให้การศึกษาและโอกาสสำหรับทุกคน
นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นความพิการทางด้านร่างกายหรือการเรียนรู้ เราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ และพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือตรงกับความต้องการของพวกเขา ศูนย์ของเราให้บริการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ใและร่วมมือกับองค์กรหลากหลายผ่านโครงการต่างๆต่อไปนี้:

สถานสงเคราะห์เด็กยากไร้
บ้านสงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขาเริ่มขึ้นเมื่อปี 2535 โดยเป็นสถานที่เล็ก ๆ ในหมู่บ้านศรีวิเชียร ให้ที่พักพิงแก่เด็กนักเรียน 30 คน ปัจจุบันมีนักเรียนชาวไทยภูเขาประมาณ 150 คน โดยเป็นชาวเขาเผ่า อาข่า ม้ง ปากะญอ ลีซอ เย้า และ ลาหู่ พักพิงอยู่ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย เด็ก ๆ เหล่านี้ เป็นเด็กที่เรียนอยู่ระหว่างชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 ที่โรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด ที่นี่ทั้งพนักงานของศูนย์ ซิสเตอร์ และคุณพ่อทุก ๆ ท่านต่างทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะมั่นใจว่าเด็ก ๆ ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ .... (อ่านเพิ่มเติม)

บ้านเกื้อกูล
บ้านเกื้อกูลได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ให้บริการดูแล ฟื้นฟู และ การศึกษาฟรี แก่เด็กพิการทางกายภาพและเด็กที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของเราคือ ในอนาคตเด็ก ๆ ของเราจะพึ่งพา ช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านเกื้อกูลเป็นชาวเขาของภาคเหนือประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นอาข่า เด็กหลาย ๆ คนมาจากครอบครัวที่ยากจนและแตกแยก .... (อ่านเพิ่มเติม)

สงเคราะห์ทุนการศึกษาเด็กชาวไทยภูเขา (พักนอกศูนย์)
ทางศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา เราได้ให้ที่พักและอุปการะเด็กชาวเขาที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึงประถมศึกษา 6 เมื่อเด็ก ๆ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษาได้ให้โอกาสที่เด็กแต่ละคนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นจริง (โดยส่วนใหญ่เรียนที่โรงเรียนกินนอน) เราจะช่วยให้เด็ก ๆ เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา จากนั้นจะช่วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มเติมต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุน)  เช่น ค่าครองชีพและให้คำปรึกษาเมื่อเด็กต้องการ .... (อ่านเพิ่มเติม)

ศูนย์อบรมเยาวชน คามิลเลียน เชียงราย (บ้านเณร) 
บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย เป็นหนึ่งในกิจการของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2548 ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นที่อบรม ฝึกฝนแก่เยาวชนชายคาทอลิก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (เฉพาะผู้ที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่มีความสนใจในจิตตารมณ์และพันธกิจของคณะฯ .... (อ่านเพิ่มเติม)

ช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร
หมู่บ้านศรีวิเชียรเป็นที่แรกที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายเริ่มทำงาน โดยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ก่อนที่ศูนย์ฯ จะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมิชชันนารีเริ่มมาให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อน จากนั้นได้ขยายความช่วยเหลือมาสู่การช่วยเหลือลูกหลานของผู้ป่วยให้ได้รับการศึกษาจวบจนถึงวันนี้ การช่วยเหลือคนยากจน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อช่วยให้ทุก ๆ คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น .... (อ่านเพิ่มเติม)

โครงการตรวจสุขภาพแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และโรงพยาบาลคามิลเลียนที่กรุงเทพ ร่วมมือกับโรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้โอกาสในการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ .... (อ่านเพิ่มเติม)

13 กันยายน 2565

ผู้ชม 10266 ครั้ง

Engine by shopup.com