ดูบทความศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้ด้อยโอกาส

ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้ด้อยโอกาส

ช่วยพวกเขาให้มีอนาคตที่ดี

 

image
 

เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ ให้ได้รับการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

 
image
 
เด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ มีจำนวนทั้งหมด 99 คน โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคุณพ่อ บราเดอร์  ซิสเตอร์และเจ้าหน้าที่  ที่ดูแลแบบองค์รวม ซึ่งทางสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีการอบรมสั่งสอนทั้งในด้านร่างกาย   จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เด็กรู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตที่เขาต้องเผชิญ สิ่งที่สำคัญทางสถานสงเคราะห์ฯ จัดสภาพแวดล้อมและการดูแลเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าที่พักแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองในขณะที่เขาพักอาศัอยู่ ซึ่งปัจจุบันเด็กกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ปีที่ 1- 6  ที่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และทางสถานสงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้ฝึกให้เด็กอยู่กันแบบฉันพี่น้อง รักกันอย่างพี่น้อง  และช่วยเหลือกันแบบพี่น้องด้วยเช่นกัน
 
 
 

วัตถุประสงค์:
เพื่อสงเคราะห์ อุปการะ ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ชาวไทยภูเขาที่ยากจน กำพร้าด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

 

การดูแลแบบองค์รวม  (Holistic Approach)

การดูแลทั่วไปของสถานสงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแล (Holistic Approach) ประกอบด้วย 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ

 

     
 
     

ด้านร่างกาย

สถานสงเคราะห์คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้จัดเตรียมอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อพร้อมจัดหาเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับเด็ก โดยแยกเด็กชาย เด็กหญิง มีห้องนอน ห้องน้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทุกคนได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดีและมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาด โดยเริ่มจาก ความสะอาดของร่างกาย และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก โดยมีผู้ดูแลเด็กคอยช่วยตรวจเป็นประจำทุกวัน  ถ้าเด็กไม่สบายจะได้รับการดูแลจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการหนัก ก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

 

ด้านจิตใจ

เด็ก ๆ ได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มีความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สถานสงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้ให้ความรักความอบอุ่น  และให้ความสนใจกับเด็กเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง แต่ให้รู้ว่ายังมีคนที่รักและใส่ใจดูแลพวกเขา เสมือนพ่อแม่คนที่สองอยู่

 

     
 
     

ด้านสังคม

ทางสถานสงเคราะห์ ฯ มีสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้รับโอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดงในเทศกาลต่าง ๆ และเกมส์ต่าง ๆ

เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมภายนอก เช่น ได้ออกไปเที่ยว พักผ่อน ตามสถานที่ต่าง ๆ ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กนอกสถานที่ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น การไปแข่งกีฬา หรืองานวิชาการต่าง ๆ ในต่างจังหวัด

ฝึกให้เด็กมีทักษะ คิด พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเล่านิทาน การร้องเพลง การฟังวิทยุ รวมทั้งกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

 

ด้านจิตวิญญาณ

สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การร่วมพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์ และเรียนคำสอน การสวดภาวนาตอนตื่นนอน และก่อนนอน ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน เป็นต้น

 

     
 
     

ด้านบุคลากร

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย นอกจากจะส่งเสริมเด็กแล้วก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล บทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการดูแลเด็ก การให้ความรู้เด็ก สนับสนุนการอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองของบุคลากรตามความเหมาะสม

 

ปรดช่วยสนับสนุนงานของเราเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ   คลิ้กที่นี่

 

     
 
     

16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 21179 ครั้ง

Engine by shopup.com