ดูบทความโครงการตรวจสุขภาพ

โครงการตรวจสุขภาพ

 

image
 

 

ให้โอกาสในการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

 
image
 

มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย โรงพยาบาลคามิลเลียนที่กรุงเทพ และโรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล

 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เด็กยากไร้ บ้านอยู่ถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
2. เพื่อให้ชุมชน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการตรวจสุขภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กๆนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ กว่า 2 พันคน
2. ชุมชนกว่า 30 หมู่บ้านที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร

การดำเนินการ
1. ผู้อำนวยการ เป็นผู้ประสานงาน ระหว่าง 3 องค์กร คือ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ และศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์เชียงราย เพื่อนัดแนะเรื่องเวลา
2. โรงพยาบาล คามิลเลียน จะเตรียมบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
3. ศูนย์คามิลเลียน เป็นผู้นัดแนะเรื่องเวลาและสถานที่ เพื่อแจ้งไปยังโรงเรียนหรือหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม
4. เมื่อกำหนดวันออกหน่อยตรวจสุขภาพมาถึง ทีมงานก็จะจัดกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไปยังพื้นที่เป้าหมายตามที่นัดไว้ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาออกหน่วย 3 วัน

ความคาดหวัง
ความคาดหวังของเราในปี 2565 คือการคงจำนวนครั้งของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คือ สองครั้งสำหรับหมู่บ้านเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้น การยังคงดำเนินการได้ตามที่
กล่าวมาข้างต้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนทางการเงินจากสององค์กรหลักเดิมที่จะทำให้เกิดขึ้นได้

 

20 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 3978 ครั้ง

Engine by shopup.com